ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:59   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกพร ทองสังข์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,11:00   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:59   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:58   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชานันท์ มินิ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:55   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิประภา มั่นทอง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:54   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาวดี คันทะสอน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:54   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัชยา รักษาราษฎร์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:54   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:53   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประกายดาว ปั้นสง่า
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,10:53   อ่าน 25 ครั้ง