ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน "ดีเด่น" ระดับประเทศ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดีเยี่ยม
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จุดเน้นที่ ๕ จัดการดีสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
รางวัลโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
โรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทหน่วยงาน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
รางวัลโครงการโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านที่ ๕ จัดการดีสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
โรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64