ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานงบประมาณ
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 3131
ใบเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 3686
แบบฟอร์มการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 3769
แบบบันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.63 KB 3725
บริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 3646
แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 5937
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 5932
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.81 KB 5928
บริหารงานวิชาการ
ปพ.๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 1119
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.5 KB 3826
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 3633
คำร้องลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.9 KB 3642
ใบ ปพ.๕ มัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3633
ใบ ปพ.๕ ประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 3648
แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.88 KB 3640
แบบฟอร์ม Script Word Document ขนาดไฟล์ 12.45 KB 3634
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 16.17 KB 3643
แบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.57 KB 3635
คู่มือวิชาการ 3639
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.36 KB 3636
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5922
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.05 KB 5919
บริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครู ไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 2977
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 3635
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 3656
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 3638
แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 3635
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 3632
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 3639
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 3637
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 3638
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.93 KB 3638
แบบรายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 495 KB 3653