ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานงบประมาณ
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 3045
ใบเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 3639
แบบฟอร์มการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 3644
แบบบันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.63 KB 3649
บริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 3633
แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 5924
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 5924
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.81 KB 5919
บริหารงานวิชาการ
ปพ.๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 1114
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.5 KB 3661
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 3629
คำร้องลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.9 KB 3636
ใบ ปพ.๕ มัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3629
ใบ ปพ.๕ ประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 3640
แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.88 KB 3635
แบบฟอร์ม Script Word Document ขนาดไฟล์ 12.45 KB 3628
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 16.17 KB 3633
แบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.57 KB 3629
คู่มือวิชาการ 3634
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.36 KB 3630
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5917
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.05 KB 5916
บริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครู ไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 2969
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 3632
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 3649
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 3634
แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 3630
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 3629
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 3636
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 3632
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 3634
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.93 KB 3633
แบบรายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 495 KB 3636